De wegen zijn niet vol

Biedt een 24 uurs economie de oplossing?
 
Uit recente informatie blijkt dat zowel de weg- als openbaar vervoer capaciteit in de eerstvolgende jaren onvoldoende zal zijn.
De plannen om daarin verbetering te brengen bieden een onvoldoende oplossing.
 
Maar over 24 uur van de (werkdag) zijn treinen lang niet vol evenmin als de wegen.
Het is de moeite waard om wenselijkheid en haalbaarheid van een heel ander alternatief te onderzoeken.
 
.Het omvat:
Ø      vermindering van de files,
Ø      verhoging van de economische groei,
Ø      betere benutting van investeringen gedaan door overheden en ondernemingen,
Ø      vermindering van de werkeloosheid.
 
De aanzet tot deze omwenteling is een belangrijke aanpassing van de belastingheffing.
 
Belasting
            Loonheffing  (veel) lager in periodes van de dag waarin nu minder wordt gewerkt;
            dus na 18.00 uur tot 07.00 uur. Zaterdag - Zondag?
            Vennootschapsbelasting overeenkomstig verlaagd bij werk in de bovengenoemde periodes.
Eventueel verhoging van deze belastingen voor de tijdvakken vallend buiten de bovengenoemde periodes.
 
Dit heeft als gevolg dat meer animo ontstaat om te werken buiten de gebruikelijke uren.
 
Files
Door betere verdeling van het verkeersaanbod over 24 uur zullen files drastisch afnemen.
 
Werkeloosheid
            Door een uurs economie zal de werkeloosheid aanzienlijk afnemen.
       
Rendement investeringen
Overheid - optimaal gebruik van infrastructuur (DE WEGEN ZIJN NIET VOL, ALTHANS OVER 24 UUR GEREKEND!) daardoor minder nieuw asfalt nodig.
            Bedrijfsleven - betere benutting van vaste activa ( gebouwen, machines, rollend materieel).
            Daardoor verhoging rendement/winstgevendheid.
 
Economische gevolgen
Algemene toename van inkomen, verlaging van kosten/investeringen, minder sociale lasten.
 
Misdadigheid
Voor zover het afglijden naar misdaad wordt veroorzaakt door werkeloosheid zal invoering van dit plan deze tendens belangrijk tegengaan. Bovendien zal er gedurende            de nu stille periodes van de dag meer verkeer enz. op straat zijn waardoor toezicht automatisch verbetert.
 
Algemeen
            Het is een zeer ingrijpend besluit.
De maatregelen moeten een landelijk karakter krijgen waarbij slechts enkele activiteiten dienen te worden uitgesloten (b.v. onderwijs). Het volume van de arbeidsinzet zal niet volledig gelijk over de dag worden verdeeld. Maar zelfs als een verschuiving van 10 - 20% wordt bereikt, heeft dit al grote positieve gevolgen voor de economie. Werken op andere tijden dient op vrijwillige basis te geschieden. Het financieel voordeel (geen of weinig belasting voor werkgever en werknemer) dient zodanig groot te zijn dat hierdoor een sterke stimulans ontstaat om het plan tot een succes te maken.
Als voorbeeld een vrachtwagen chauffeur: deze staat nu gedurende een belangrijk deel van zijn werktijd in de file of rijdt niet met optimale snelheid naar zijn doel. Stel dat hij 20% minder tijd nodig heeft voor zijn verplaatsing indien er geen files zijn. Dit betekent 2 a 3 uur per dag. Indien deze vertraging vermeden wordt kan hij deze    tijdwinst in vrije tijd omzetten resp. werken voor een navenant hoger inkomen.
                   
Conclusie
Dit is een ruwe schets van aspecten en mogelijkheden. Nadelen, positie huidige continu bedrijven, openbaar vervoer ed. zijn ongenoemd gelaten.
Het is beslist interessant dit plan door te rekenen voor wat betreft financiële gevolgen, sociale effecten en technische aspecten. De haalbaarheid zou verder getoetst moeten worden aan de bereidheid van werknemers en werkgevers om hiervan een succes te maken.
 
Terug naar startpagina